ბორეკაფი

  • ფასი:
    0
  • -ინფექციისაგან დამცავი ბარიერის შექმნა
  • -საუკეთესო ეფექტი
  • -უნივერსალური მოქმედება სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებების წინააღდეგ
-მაღალეფექტური ფუნგიციდი ატმის ფოთლის სიხუჭუჭის, კასტეროსპორიოზის, ვაშლის ქეცის და სიდამპლეების, ვაზის ჭრაქის და ანთრაქნოზის, ციტრუსის სიდამპლეების, ანთრაქნოზის, ნეკროზის და საშიში დაავადებების წინააღმდეგ.
-ფიზიკური ფორმა: სველებადი ფხვნილი
-მოქმედი ნივთიერება: შაბიამანი + კირი.
ზომა
რაოდენობა:
კულტურა: ვაზი, ატამი, ვაშლი, ციტრუსი, პომიდორი, კიტრი.

დაავადება: ჭრაქი, ანთრაქნოზი, შავი სიდამპლე, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეოსპორიოზი, ბაქტერიული კიბო , ყავისფერი სიდამპლე, ქეცი, მონოლიოზი,ალტერნარიოზი, ფიტოფტოროზი, პერენოსპოროზი, ანთრაქნოზი,ასკოქიტოზი.